Regulamin świadczenia usług sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierana transakcji przez sklep internetowy

www.circularscrap.com

www.circularscrap.com jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest
Katarzyna Drewniany prowadząca działalność gospodarczą pod firmą

Creative Publishing Katarzyna Drewniany
ul. Sezamkowa 30, 40-750 Katowice

NIP: 9542703062

adres poczty elektronicznej: [email protected]
nr rachunku bankowego 82 1140 2004 0000 3302 7550 7549

Strona internetowa www.circularscrap.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.watchartco.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Każdy Konsument z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.circularscrap.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1. Składanie i realizacja zamówienia

 1. Sklep Internetowy www.circularscrap.com prowadzi m.in. sprzedaż materiałów nadwyżek produkcyjnych niewykorzystanych przez zakłady krawieckie, szwalnie i innych. Zestawy zawierają kawałki materiału o różnych wymiarach i kształtach, zarówno w I, jak i II gatunku. Materiały mogą zawierać niewielkie skazy, dlatego są sprzedawane w atrakcyjnych cenach. Materiały występują w małych nakładach od jednej do maksymalnie kilku sztuk, w zależności od tego, z czego powstały. Oferowane materiały nie posiadają metek producentów dotyczących składu i konserwacji (czyszczenie, pranie, prasowanie, suszenie i inne). Sprzedawca na życzenie Klienta może udzielić pomocy w zakresie informacji o przybliżonym składzie.
 2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej. Zamówienie uznaje się za potwierdzone w momencie opłacenia i zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedawcy. Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Z tą chwilą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, czas dostawy wynosi do 5 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia.
 6. Termin wysyłki zamówienia liczony jest w dniach roboczych.
 7. Informacja o dostępności towaru jest wyświetlana przy każdym produkcie.

2. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie za pomocą poczty elektronicznej w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane przez Sklep Internetowy.
 4. Produkt powinien zostać przesłany w opakowaniu, które musi gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 5. Zwroty należności dokonywane są przelewem na konto wskazane przez Klienta.

3. Sposoby płatności

 1. Konsument może wybrać następujące formy płatności: przelew na konto (wskazane na stronie Sklepu Internetowego w dziale Płatności), płatności elektroniczne: Dotpay, PayPal
  Dane do przelewu:
  Creative Publishing Katarzyna Drewniany
  ul. Sezamkowa 30,
  40-750 Katowice
  Nr konta:
  82 1140 2004 0000 3302 7550 7549 MBank
 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl W przypadku wybrania płatności w formie przelewu na konto Produkt zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu.
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
 3. Bezpłatna wysyłka zostaje automatycznie odblokowana przy zamówieniach na kwotę powyżej 150 zł
 4. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Warunki dostawy

 1. Zamówiony towar jest dostarczany Konsumentowi wybraną przez niego metodą wysyłki
 2. Dopuszcza się skorzystanie z innej formy wysyłki po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek przez Przewoźników. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.

5. Pozostałe prawa i obowiązki stron sprzedaży

 1. Do zakupionego towaru dołączone są: dowód zakupu
 2. Produkty w dziale „Promocje” na stronie Sklepu są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie produkty odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.

6. Reklamacja

 1. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 2. Do reklamowanego Towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 4. Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi kupujący. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7. Zasady Ochrony Danych

 1. Kupujący – osoba fizyczna w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez sklep Internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży.

8. Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.circularscrap.com korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.circularscrap.com. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.circularscrap.com, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.circularscrap.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

9. Postanowienia Końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.